اخبار و رویدادها
معرفی اجمالی مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی
در حال حاضر مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی، با حضور 11 نفر از پژوهشگران و پزشکان متخصص عضو هیئت علمی به کار خود ادامه می دهد.
رسالت این مرکز انجام تحقیقات ارزشمند بنیادی و کاربردی و استفاده از نتایج آن جهت ارتقای علمی و عملی مراکز آموزشی و درمانی قلب و عروق در سطح کشور و بین الملل، ایجاد Data base اطلاعاتی از بیماریهای قلبی در کشور، رهبریت انجام پژوهشهای علمی در زمینه اکوکاردیوگرافی در کشور و انجام تحقیقات علمی ارزشمند با همکاری سایر مراکز معتبر دنیا می باشد.


 
 اکوکاردیوگرافی تاریخچه اکوکاردیوگرافی در ایران تاریخچه اکوکاردیوگرافی در جهان
     
     
     
 
اعضای هیات علمی